Hernieuwbare energie: sectoren en opbrengsten

Inleiding:

Hernieuwbare energie kan een bijdrage leveren aan de volgende eindvormen  van energie (arbeid, elektriciteit, warmte, koude) als gevolg van de omzetting van hernieuwbare energiebronnen.

Hernieuwbare energiebronnen zijn energiestromen die continu regenereren op het ritme van de zon en zijn afgeleiden (wind, waterkracht, zeestromingen, natuurlijke warmte en de productie van biomassa, alsook de getijden en aardwarmte. We moeten ervoor zorgen dat door de benutting van de bron zijn toekomstige beschikbaarheid niet in het gedrang komt.

De conversiesystemen verschillen, afhankelijk van de energiebron en de eindvorm van energie (zie schema).

 


Vent Eolienne (parc, isolée) Electricité
Eolienne de pompage, Voile Travail
Cours d'eau Moulin à eau, Centrale hydroélectrique Travail ou électricité
Marée - Vague - Courant marin Centrale marémotrice, Centrale marine
Gradient de salinité Centrale électrique (pression ou électrochimique)
Soleil Chauffe-eau solaire, Séchoir et four solaire Chaleur
Syst. phtovoltaÏque, Centrale thermodynamique Electricité (Chaleur)
Réfrigération solaire Froid

Biomasse

Aliment Métabolisme Travail

Bois et assimilés

Biogaz

Biocarburant

Equipement de combustion Chaleur
Moteur Travail et électricité
Cogénération Chaleur et électricité

Chaleur "naturelle"

(géothermique, océanique ou solaire indirect)

Architecture bioclimatique Chaleur
Ventilation naturelle, Puits canadien Chaleur ou froid
Pompe à chaleur, Chauffe-eau thermodynamique Chaleur
Puits géothermique Chaleur (électricité)

Afbeelding: Schematische voorstelling conversie hernieuwbare energie. Bron : APERe

 

Jaarlijkse opbrengst in België

De hoeveelheid hernieuwbare energie die beschikbaar is, hangt af van de oppervlakte die gebruikt kan worden voor de exploitatie van hernieuwbare energiebronnen, de lokale energiekenmerken van de bronnen en prestaties van de geïmplementeerde conversiesystemen.

De tijdsvariabiliteit van elk van de hernieuwbare energiestromen (zon, wind, waterlopen, biomassa gewassen, natuurlijke warmte) beïnvloedt de combinatie, de geografische spreiding van de systemen, de interconnectie van elektriciteitsnetten en het beheer van de vraag in combinatie met opslag (zeer korte duur en dagelijks).

De onderstaande tabel geeft de berekening weer van de bruto primaire energiebronnen die beschikbaar zijn op lokale schaal in België en eveneens de hoeveelheid eindenergie die potentieel beschikbaar is, op basis van de huidige technologieën.

Tabel: Belgische energiebronnen per km² benutte oppervlakte.

 

Schatting van Apere op basis van de volgende gegevens:

• Zon: gegevens van waargenomen en gemeten bronnen. (Bron: IRM)

• Fotovoltaische zonne-energie: omzettingsrendement van 5 tot 20%

• Thermische zonne-energie: omzettingsrendement van 10 tot 50%

• Onshore Windenergie: installatiedichtheid (6-15 MW / km²) en jaarlijkse aantal vollasturen van bestaande technologieën (15% - 30%). (Bron Elia, EnergizAIR)

• Offshore windenergie: installatiedichtheid (10-15 MW / km²) en het jaarlijkse aantal vollasturen van bestaande technologieën (30% - 45%) (Bron Elia, EnergizAIR)

• Getijdenenergie en de golfslagenergie: schatting BELGIAN OCEAN ENERGY, SSD, en al Mathys 2011

• Natuurlijke warmte: warmtegeleiding gesteente ondergrond ≈ 0,110 W / m² en temperatuurgradiënt van 30 ° C/km

• Biomassa: Jaarlijkse opbrengst van fotosynthese: 0,6%

 

Bijvoorbeeld, door de integratie van een technologie, zoals fotovoltaïsche zonne-energie op 1 km² kan men tot 200 GWhe produceren (zie bovenstaande tabel). Eerst en vooral zal men de reeds bezette ruimtes zoals daken en andere bestaande of geplande infrastructuur gebruiken. 1 km² dat wordt gebruikt voor een windproject (5 windturbines) kan tot 40 GWh stroom kunnen produceren, terwijl het eveneens beschikbaar blijft voor alle soorten land- en bosbouwproductie, een interessante combinatie in dit geval. Er moet een minimale afstand moet worden gerespecteerd tussen het windpark en habitat.

Om het energiepotentieel van een regio te meten, moeten we de oppervlaktes identificeren die voor de installatie van hernieuwbare energievoorzieningen kunnen worden gebruikt. De oppervlakte van België is 30.528 km² en België heeft 3.420 vierkante kilometer maritiem grondgebied.

Uit de rekenen op de rekenmachine:

  • Indien 10% van de Belgische grondgebied zou worden ingenomen door windturbines, namelijk 3.000 vierkante kilometer,zou dit jaarlijks het equivalent van het Belgische elektriciteitsverbruik (80 TWh) van België opleveren.
  • 2,5 % van het Belgisch grondgebied, namelijk 800 km², bedekt door fotovoltaïsche zonne-energie, zou jaarlijks het equivalent van het Belgische elektriciteitsverbruik (80 TWh) kunnen opleveren.

Ter vergelijking, de bebouwde zones in Wallonië nemen iets minder dan 15% in van het Waalse Gewest in beslag, waarvan de wegen 4,4% van de ruimte in beslag nemen (CPDT 2011). Dit percentage ligt aanzienlijk hoger in Vlaanderen.

Het Belgische energiepotentieel van hernieuwbare energie wordt bepaald door de oppervlakte die men ter beschikking stelt voor de energetische exploitatie van hernieuwbare stromen. Ruimtelijke ordening is dus een cruciale factoor voor de ontwikkeling van het beleid in hernieuwbare energie. Dus ruimtelijke ordening kan een belemmering zijn. De keuzes in ruimtelijke ordening en stadsplanning gaan samen met een langetermijnvisie die rekening houdt met de energietransitie.

Hoe ver zijn we bereid te gaan tot het voorzien van ruimte om deze energie te benutten? Dat is waarschijnlijk de belangrijkste beperking in de beschikbaarheid van energie voor de toekomst. Maar de behoefte aan ruimte kan sterk worden verminderd door te werken met rationeel energiegebruik (REG). REG beheerst het verbruik en verschuift het verbruik naargelang de beschikbaarheid van de stromen.

Afgezien van het energie-aspect zijn hernieuwbare energiebronnen door hun gedecentraliseerd karakter een echte sociaal-economische opportuniteit. De economische activiteiten in de energieketen zijn kansen voor onze bedrijven en lokale dynamiek. De werkgelegenheid en voordelen voor de overheidsinkomsten versterken eveneens de handelsbalans en dragen bij tot continuïteit van de energievoorziening.