Bio-energie: inleiding

Biomassa wordt gedefinieerd als "de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong uit de landbouw (inclusief plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip van de visserij en aquacultuur, evenals de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval "(richtlijn 2009/28 / EG van het Europees Parlement en de Europese Raad van 23 april 2009).

Deze grondstof kan worden benut op verschillende manieren: industrieel (hout, schrijnwerk, verpakkingen, papier, paneel, plantaardige chemie ...), energie (brandhout, brandstoffen, ...), voedsel en esthetiek of "gewoon" deelnemen aan de ecologisch evenwicht.

De energetische valorisatie van biomassa gebeurt vooral door middel van verbranding. Een deel van de warmte kan worden omgezet in mechanische energie (arbeid) door middel van een motor. Als de motor is gekoppeld met een elektrische generator is er elektriciteitsproductie.

Voor energiedoeleinden wordt biomassa omgezet  in een vaste brandstof (hout, schilfers, korrels, houtskool, getorreficeerde biomassa), een gasvormige brandstof of door anaerobe vergisting (biogas of biomethaan) of door vergassing (synthesegas) of vloeibare brandstof (biobrandstof).

Biomassa kan dienen als voedingsmiddel. Het is de vitale energiebron in het leven van levende heterotrofe wezens. Op één of andere wijze is landbouw een activiteit die energie opwekt voor metabolische doeleinden. In het debat over biobrandstoffen van vandaag de dag zijn voedsel en de energie-industrie in directe concurrentie. Nog belangrijker, alle activiteiten concurreren met elkaar van zodra ze ruimte nodig hebben (zie het hoofdstuk "hernieuwbare energiebron").

De conversiesystemen van biomassa zijn verbrandingsapparatuur (kachels, boilers), inwendige verbrandingsmotoren en externe verbrandingsmotoren, met of zonder warmterecuperatie. Als de warmte wordt gerecupereerd, komen we in categorie terecht van warmtekrachtkoppeling.

 


Biomasse Aliment Métabolisme Travail et chaleur

Combustible

Biogaz

Biocarburant

Equipement combustion Chaleur
Moteur Travail et électricité
Cogénération Chaleur et électricité

 

 

Dutch
APERe asbl
Rue Royale, 35 - 1000 Bruxelles

Antenne d'exploitation :
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur


Email. info_ad_apere.org
T. +32 (0)2 218 78 99